RENESZEÁNSZ
A reneszánsz eszménykép
és a XXI. századi nőtípus

BÁZIS | ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |

 |  A R A NY A NY Á K  |   R E N E SZ E Á N SZ  |  K A N T   É S   A   F É L F O R D U L A T  |  M A CS Ó   M O S Ó N Ő  |
 |  A N D R O SZ   É S   G Ü N É  |
Megjelent: PUM/Sectio Philosophica.
Tomus XIV. Fasciculus 2 (2009)


- részlet -


A polgárosodó, reneszánsz ember jellemzője az XIV-XVI. században az antik kultúra szeretete és tisztelete, miközben kiemelten humanista a művészetben és a tudományban. A származáson alapuló determinált hatalom és egyéb előnyök helyett az egyéni tehetség etikájára építi értékrendjét, mellyel az új korszak erkölcsiségének alapjait kívánja lefektetni.

Eközben a reneszánsz nő az éledő eszmék korában lesütve szemét továbbra is ritkán szól, s éteri mosollyal a szája körül várja, hogy belépjen életébe az a férfi, aki igazságérzetétől vezérelve sorsát beváltja, s egyenlőséget végre megadja. Az emberi jogokat tekintve a nemi különbségtétel a XIV-XVI. századi reneszánsz életnyitásának korában megmaradt, és a tradicionális szkriptek öröklődtek anyáról leányára, miszerint a lány "a világot ne ismerje; éljen, mint angyal; bár húsból is van, legyen a húsnak romlása nélkül."

A leányok, nők képzése elhanyagolható témaként a többség számára háttérbe szorult. Ugyanakkor társasági körökben (pl. Olaszországban) határozott állásfoglalás jelent meg, mely bizonyos pontjaiban jóval megengedőbb volt, sőt bizonyos pontjaiban emancipálódott eszméket fogalmazott meg. A reneszánsz nőkép kialakításának négyféle sarkpontja:

1. Az ó- keresztény nő eszményképe: szűzies tisztaság, szerénység, egyszerűség, vallásosság, családias érzés

2. A házias nő eszményképe: rendszerető, gondoskodó, szorgalmas, műveltség nélkül

3. A tudós nő eszményképe: történelmi ismeretek, filozófiai jártasság, latinul nyelv, vitatkozási készség férfiakkal. érvényesülési törekvések

4. Az elmés nő eszményképe: sokoldalú műveltség, lelki szépség, ízlés, művészi affinitás, követi a férfiak eszmecseréjét, ösztönző hatású a szellemi életre.

A felsorolt eszményképekből kitűnnek a tradicionális szerepek, és a ritka kevesek számára megengedett újak. Az ókeresztény-típus a szűziesség, Isten szolgálata, és a testvériség eszmekörét tartja előtérben. A házias nevelés a gyakorlatiasságot és a családcentrikusságot, a férj és környezetének rendben tartását jelölte követendő női életcélként. A másik két tipizálás nyitottabb lehetőséget adott a nőlét kiteljesedéséhez.

A nemesi családokból származó leányokat humanista alapokon nyugvó, személyre szabott terv szerint nevelték, amelyet híres nevelők, gondolkodók állítottak össze. A Biblia mellett antik filozófusokkal, és történelmi személyiségekkel ismerkedhetett meg, hogy a régmúlt korok hőseinek cselekedeteiből kiszűrhesse a követendő erényeket, a költészet nagyjai pedig nyelvi kifejezőkészségének csiszolgatásában segítették őt.

A reneszánsz humanistái szem előtt tartották a nőnevelést, a legismertebb tanítók egyike Juan Luis Vives (1492-1540) volt. A keresztény nő nevelése című jelentős művét Aragóniai Katalinnak és VIII. Henriknek ajánlotta leányuk, Mária hercegnő neveléséhez.
De Vives sem tudott szabadulni a sztereotípiától, miszerint a nő gyönge, esendő, és bűnre fogékony, mert:

"…a nőt … csak a félelem tartja féken. Ha ez hiányzik, akkor a természeti ösztönöknek féket ereszt; ha a mélységbe vivő útra téved, oda belebukik és onnan szép szerével nem szabadul, hacsak szellemi tehetségénél és termé-szeténél fogva azok közé nem tartozik, akik csak kevés számmal vannak."

A középkorban (és még napjainkban is) rendkívül népszerű axióma volt, hogy a gondolkodás, és azzal kapcsolatos tevékenységek (állásfoglalás, döntés, cselekvés stb.) férfi-kiváltság, alapozván arra, hogy a férfi Isten után az Univerzum második teremtőereje. E fallogocentrikus kijelentés meghatározása későbbi korok eredménye, állhatatosan tartotta, és tartja magát.

Méltán felmerül tehát az örök kérdés: valóban különbség mutatkozik a női és a férfi gondolkodásában? A kijelentés ellentmond George Simmel (és mások) feltevésének, aki tagadta az önálló női elvrendszer létezését, mivel az uralkodó maszkulinitás kiterjed a női gondolatokra és megnyilvánulásokra.


Irodalom

FINÁCZY Ernő. A reneszánsz kori nevelés történet. Budapest, 1919

GENTILESCHI, Artemisia: Judit és Holofernész. National Museum of Women in the Arts 2007.

MÉSZÁROS István - NÉMETH András - PUKÁNSZKY Béla: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003.

PICO, della Mirandola, Giovanni: Az ember méltóságáról. (ford. Kardos Tiborné) - részlet. In: Reneszánsz etikai antológia (váll. és szerk. Vajda Mihály) [Etikai gondolkodók] Gondolat, Budapest. 1984.

SHAHAR, Shulamith: The Fourth Estate. A history of women int he Middel Ages.Routledge, London, New York. 1990

SIMMEL, George: Női kultúra In.: A kacérság lélektana. Atlantisz, Buda-pest, 1990.

VIVES, Luis Juan: Válogatott neveléstudományi művei. [1523] Kézdivásárhely, 1935SZÓ-ZENE-KÉP BÁZIS


ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |
INTERMENTALITAS 2003-2018 | Minden jog fenntartva! | All rights reserved!